پروژه استاد ماهی-مشخصات پروژه

ورودثبت نام
استاد: جناب اقای مصطفی ماهی
مشخصات پروژه: پروژه بخش شیرینی اسنپ فود
دانشگاه: پیام نور تبریز-مراغه
استاد و استاد راهنما: جناب اقای مصطفی ماهی
دانشجویان پروژه: خلیل امین پور - عسل ارباتانی


خلیل امین پور
شماره دانشجویی: 970167159
E-mail: Admeriuse@gmail.com
دانشگاه پیام نور مرکز مراغه


عسل ارباتانی
شماره دانشجویی: 950175084
E-mail: ...
دانشگاه پیام نور مرکز تبریز